Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś, Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa twego.

Zdrowaś, Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało.
I zamieszkało między nami.

Zdrowaś, Maryjo...

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, * racz wlać w serca nasze, * abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim * Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, * przez Mękę Jego i Krzyż * do chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni. * Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa